panithan4

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการ สภ.ท่าใหม่

พระแสงดาบเขนและโล่

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการ สภ.ท่าใหม่ รายละเอียดดังนี้

ประกาศสถานีตำรวจภูธรนายายอาม เรื่อง สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ

พระแสงดาบเขนและโล่

ประกาศสถานีตำรวจภูธรนายายอาม เรื่อง สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ คลิกที่นี่

คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณตำรวจ

1473324205425

เชิญชวนข้าราชการตำรวจในสังกัด ศึกษาเรียนรู้ และทำความเข้าใจบทบาทหน้าที่ที่สำคัญในการปฏิบัติงานด้วยหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ จากคู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณตำรวจ

ประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งโดยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์

พระแสงดาบเขนและโล่

ประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งโดยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร    

ร่าง TOR การจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

พระแสงดาบเขนและโล่

ร่าง TOR การจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง Download

ประกาศร่างจัดซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง

พระแสงดาบเขนและโล่

ประกาศร่างจัดซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง ดาวโหลดเอกสาร

ประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

พระแสงดาบเขนและโล่

ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คลิกที่นี่

ประกาศจังหวัดจันทบุรี ประกวดราคาจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งฯ

พระแสงดาบเขนและโล่

ดาวน์โหลด ประกาศ รายละเอียดคุณลักษณะ

ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ

พระแสงดาบเขนและโล่

ดาวน์โหลดรายละเอียด ร่างประกาศ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ